Solucan gübresine ışıl işlem yapılır mı?

Solera Tarım

Solucan gübresine ışıl işlem yapılır mı?

Solucan gübresine ışıl işlem yapılır mı?
Dış kaynak makale:


Solucan Gübresi Isıl İşleme Tabi Olmalı mıdır? Farklı Isıl Teknikleri Uygulanmış Solucan Gübresinin Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi

Didem BORAN

Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

ANKARA

2015

Her hakkı saklıdır

ETİK

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez içindeki bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bilgilerin üretilmesi aşamasında bilimsel etiğe uygun davrandığımı, yararlandığım bütün kaynakları atıf yaparak belirttiğimi beyan ederim.

03.03.2015

Didem BORAN

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

FARKLI ISIL TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ SOLUCAN GÜBRESİNİN KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Didem BORAN

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Toprak Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Ayten NAMLI

Bu çalışma solucan gübresinin kalite parametreleri üzerine farklı ısıl uygulamaların etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla herhangi bir ısı uygulaması yapılmamış ve ısı uygulaması yapılmış iki farklı solucan gübresi x 3 ısıl uygulaması (0, 70 ve 121°C) olmak üzere toplam 6 adet solucan gübresinde 3‟er tekerrürlü olarak toplam organik karbon (TOC), toplam azot, pH, EC, humik fulvik asit (HFA), C/N, toplam Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Cd, Ni, Cr, koliform bakteri, E.coli, toplam bakteri, toplam mantar, enterekok, salmonella, üreaz, β- D glikosidaz ve alkali fosfataz enzim aktiviteleri belirlenmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, solucan gübresinin bir saat süreyle 70°C‟ye tabi tutulması sonucunda enzim aktiviteleri önemli ölçüde düşmüş, yanı sıra toplam bakteri ve mantar sayısı da azalmıştır. Herhangi bir ısıl işlem uygulanmayan ve uygulanan solucan gübresinde patojen mikroorganizmaya (E.coli, Salmonella) rastlanılmamıştır. Solucan gübresinin ısıl işlemlere tabi tutulması elementel kompozisyonunu değiştirmemiş, HFA ve TOC içerikleri sadece 121°C sterilizasyon işleminden geçmiş örneklerde önemli oranda azalmış, pH ve EC kapsamları bakımından ise ısıl işlem uygulaması herhangi bir etki yapmamıştır.

Solucan gübresini farklı ısıl işlemlere tabi tutmak kimyasal özelliklerinde çok dikkate değer değişiklik yapmazken mikrobiyal ve biyokimyasal özelliklerinde önemli etki yaratmaktadır.

Mart 2015, 84 sayfa

Anahtar kelimeler: Solucan gübresi, E. Fetida, mikroorganizma, enzim aktivitesi, kalite parametreleri

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI

ETİK ………………………………………………………………………………………………………………….. i

ÖZET ………………………………………………………………………………………………………………… ii

ABSTRACT ………………………………………………………………………………………………………… iii

TEŞEKKÜR ……………………………………………………………………………………………………….. iv

SİMGELER DİZİNİ ……………………………………………………………………………………………. vi

ŞEKİLLER DİZİNİ …………………………………………………………………………………………….. vii

ÇİZELGELER DİZİNİ ………………………………………………………………………………………… viii

  1. GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………… 1
  2. KAYNAK ÖZETLERİ …………………………………………………………………………………… 7

2.1 Vermikompost İle İlgili Yapılan Çalışmalar ………………………………………………………. 7

2.2 Toprak Solucanlarının Zararlılara Karşı Savunma Mekanizması ve İlgili

Çalışmalar ………………………………………………………………………………………………………… 24

  1. MATERYAL VE METOD ……………………………………………………………………………. 29

3.1 Materyal ……………………………………………………………………………………………………… 29

3.2 Metod …………………………………………………………………………………………………………. 29

3.3 İstatistiksel Değerlendirme Yöntemleri ………………………………………………………….. 33

  1. BULGULAR VE TARTIŞMA ………………………………………………………………………. 35

4.1 Vermikompostların Kimyasal İçerikleri ………………………………………………………….. 35

4.2 Vermikompostların Elementel İçerikleri ………………………………………………………… 42

4.3 Vermikompostların Mikrobiyal İçerikleri ……………………………………………………….. 45

4.4 Vermikompostların Biyokimyasal İçerikleri ……………………………………………………. 52

  1. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ …………………………………………………….. 55

KAYNAKLAR ……………………………………………………………………………………………………. 56

EKLER …………………………………………………………………………………………………………….. 69

EK 1 Polatlı Vermikompostunun Varyans Analizleri ……………………………………………… 70

EK 2 Isparta vermikompostu için varyans analizi …………………………………………………. 77

ÖZGEÇMİŞ ………………………………………………………………………………………………………. 84

Çalışmanın Tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz…